+420 318 822 403
zs@propojeni.cz
O nás
O nás

Prezentace školy

O nás
TV Propojka
TV Propojka
TV Propojka
TGM v Sedlčanech
TGM v Sedlčanech

TGM v Sedlčanech

TGM v Sedlčanech
Střípky
Střípky

Střípky

Střípky
Vypečený projekt
Vypečený projekt

Vypečený projekt

Vypečený projekt
Lip Dub
Lip Dub

Lip Dub

Lip Dub
Vystěhování Sedlčan - Lidé bez domova
Vystěhování Sedlčan - Lidé bez domova

Vystěhování Sedlčan

Vystěhování Sedlčan - Lidé bez domova


ZÁPIS DO 1. TŘÍD


TÝDENNÍ PLÁNY


ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA


JÍDELNÍČEK


@PROPOJENI.CZCharakteristika školy


CO ŠKOLA PROPOJENÍ A JEJÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NABÍZÍ?
Na této stránce najdete základní charakteristiky a aktivity naší základní školy. Shrnují základní směřování školy, její priority, základní charakteristiku výchovně vzdělávacího procesu, její odborné a technické vybavení, školní aktivity i její součásti. Jedná se tedy o jakýsi TOP žebříček školy.
Uváděné informace vypovídají také o tom, čím se naše škola možná liší od škol jiných. Nyní nabízíme základní verzi. Připravujeme fotografie, které aktivity ilustrují, školní dokumenty a další…
… v průběhu času se bude žebříček měnit a doplňovat podle dalšího vývoje a směřování školy.
Přejeme vám snadné a srozumitelní získání základních informací.

Za kolegy Jaroslav Nádvorník, ředitel školy

 

Náš top žebříček je rozdělen do těchto oblastí:

 

PROPOJENÍ aneb ZÁKLADY
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES aneb PROČ JSME TADY
TRADICE A RITUÁLY ŠKOLY aneb JISTOTY A KOŘENY
PROJEKTY aneb Zkušenosti a OBJEVY PRO ŽIVOT
CHARITATIVNÍ AKCE aneb OKÉNKO MODRÉHO ŽIVOTA
VYBAVENÍ ŠKOLY aneb KDE A S ČÍM SE UČÍME
VOLNÝ ČAS aneb STARÁME SE O DĚTI
INFORMAČNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE aneb TAM-TAMY DNEŠKA
CIZÍ JAZYKY aneb OD KDY, KOLIKRÁT A JAK JSI ČLOVĚKEM
UČÍME SE NEJEN VE ŠKOLE aneb VENKU BĚŽÍ ŽIVOT
KLIMA ŠKOLY aneb VÝCHOVA VOLNOSTÍ, VÝCHOVA ŘÁDEM
ORGANIZUJEME aneb NESOUTĚŽÍME SAMI
PRO RODIČE aneb PRO PARTNERY
PRO UČITELE aneb ÚCTA A RŮST
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ aneb NEJEN LÁSKA PROCHÁZÍ ŽALUDKEM

 

PROPOJENÍ aneb ZÁKLADY

Propojení mezi mladšími a staršími žáky

Žák prvního ročníku si začátkem září vybere z nejstarších dětí svého nového kamaráda, ochránce a pomocníka, který mu pomáhá v počátečním poznávání školního života. Může se pochlubit se svými školními úspěchy, zběžně poznává, co všechno se „velké“ děti učí. Díky tomuto vztahu, který se většinou mění na obecnější přátelství mezi mladšími a staršími dětmi, a dále například díky rozmístění učeben – starší děti vedle nejmladších – jsme se zatím nesetkali s agresivními prvky šikany. Nejstarší děti se tak kromě jiného nenásilně připravují na svoje další životní role. Vytváříme tedy bezpečné prostředí a příznivé sociální klima, které je základní podmínkou kvalitního učení.

Propojení mezi rodiči, učiteli a žáky

Škola se snaží o naplňování ideálního vztahu, ve kterém by rodina a škola měly směřovat ke vzájemné úctě a oboustranné výměně informací. Základem vztahu je partnerský přístup mezi žáky a učiteli, mezi rodiči a učiteli založený na vzájemném respektu. Tyto interakce ovlivňují zásadním způsobem celkové působení učitelů na žáky a volbu výukových metod a postupů k hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání. Na škole nemá místo autoritativní ponižování žáků. Vytváříme takové prostředí, ve kterém žáci mohou sdělovat své názory a v relevantních situacích se podílet na spolurozhodování a spoluvytváření pravidel školního života s akceptováním stanovených hranic a limitů.

Rodiče, pokud mají zájem, mohou navštěvovat hodiny výuky, kde mohou dítě poznat v jiném než rodinném prostředí. Snáze pak mohou pochopit postup vyučujícího, vztah ostatních dětí a samotné postavení svého dítěte uvnitř kolektivu. Učitel školy si po vzájemné domluvě s rodičem žáka vždy najde čas na setkání i mimo stanovené třídní schůzky. Mnohdy taková setkání sám vyvolává.

Od počátku školy se snažíme vtáhnout rodiče do školního dění buď institucionalizovaně, pomocí SRPŠ a Školské rady, nebo volně pomocí různých školních a mimoškolních aktivit, na jejichž organizaci se buď podílejí, nebo ji vedou či se jí aktivně zúčastní (Rodinné klání, Zahradní slavnost, Slavnostní vyřazení žáků, Setkání při svíčkách, Drakiáda, Ples školy, Setkání se zajímavými osobnostmi, semináře, přednášky).

Propojení mezi školou a životem

Role školy se za poslední roky zásadně proměnila. Jedním z nejdůležitějších úkolů školy je její socializační funkce. Sociální gramotnost podle výzkumů rozhoduje o úspěchu a uplatnění žáka minimálně stejně jako tradiční cíle výuky – vědomosti a dovednosti. Škola vytváří množství aktivit, ve kterých se výuka neodehrává jenom ve školní budově. Intenzivněji se při nich rozvíjejí a upevňují žákovské kompetence. Učíme pomocí projektů s různorodým zařazováním a výběrem témat, forem jejich prezentace, získáváním, tříděním a hodnocením informací. Žáci vycházejí do ulic, knihoven, muzeí, úřadů a jiných institucí, připravují a zpracovávají ankety, hovoří s pamětníky, vyhledají exponáty, vizualizují výstupy, vytváří grafy. U těchto projektů se často využívá prvek vnitřního prožitku, který je v klasické výuce těžko dosažitelný. Využíváme tedy prvek vnitřní motivace k efektivnějšímu učení a porozumění. Projekty nevnímáme jako ztrátu času, ale jako jedinečnou příležitost sociálně připravit žáky na reálný život.

Do této oblasti patří i aktivity charitativních akcí, jako je Adopce na dálku, organizování tzv. Srdíčkových dní, případně jiné charitativní akce, jejichž existenci si vynutí mimořádné události (organizování pomoci zničeným Tatrám, oblastí postiženými povodněmi, vlnou tsunami).

Žáci školy se seznamují s realitou života i pomocí aktivit, při kterých se dostávají do různých prostředí a mnohdy na sebe berou role dospělých – např. Toulky Prahou, Řetězové provádění. Nezanedbatelnou součástí výuky a výchovy jsou návštěvy a exkurze zajímavých institucí nebo lokalit.

Propojení mezi domovem a světem

Jedním ze základů poznání okolního světa a z něho pramenící předpoklady pro kvalitní profesní uplatnění je kromě jiného jazyková komunikace a počítačová gramotnost. Výuce jazyků je věnována dlouhodobá pozornost. Angličtina se učí od 2. ročníku a v každém ročníku čtyři hodiny týdně (viz Priority školy). V 8. a 9. ročníku pak pro zájemce přibývají dvě hodiny konverzace, od 7. do 9. ročníku nabízíme druhý cizí jazyk – němčinu po dvou hodinách týdně.

Informační výuka a následná počítačová gramotnost je založena také na smysluplném využívání počítačů ve výuce – nejen při hodinách informatiky.

Škola dlouhodobě využívá granty z prostředků fondů EU. Škola je zapojena do projektu Kruh spolupracujících škol, byla a bude zapojena do mezinárodní vzdělávací aktivity Sokrates. Žáci školy se podle možností zúčastňují výměnných pobytů se žáky partnerských škol v zahraničí (Rakousko, Holandsko), škola pořádá do zahraničí také výlety a poznávací exkurze.

Propojení mezi učiteli 1. a 2. stupně

Žák procházející celým základním vzděláváním musí pociťovat jednotnost a sepjatost výchovných strategiích a postupů mezi učiteli na 1. a 2. stupni. Jeho předpokladem je kvalitní spolupráce mezi učiteli, která se projevuje v dlouhodobé kvalitní týmové spolupráci. Jedním z jejích prvků jsou formy vzdělávání pro všechny pedagogické pracovníky školy, ať se jedná o dlouhodobé vzdělání (Čtením a psaním ke kritickému myšlení – RWCT), nebo krátkodobé semináře a kurzy. Dále to jsou vzájemné hospitace mezi učiteli jednotlivého stupně nebo mezi vyučujícími jednotlivých stupňů.
VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES

Metody čtení

Rodiče si mohou vybrat ze dvou metod výuky čtení. Jedná se o hláskovací metodu (genetickou), jejímž základem je pouze jeden krok obtížnosti (nejdříve např. zvládnout velká písmena), žáci podstatně rychleji (asi o dva měsíce) čtou s porozuměním. Slova neslabikují, ale hláskují, tedy čtou „po písmenech“. Druhá metoda je metoda slabikovací (analytickosyntetická).

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Zařazení žáků se specifickými poruchami učení do procesu vzdělávání se děje na základě vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně nebo ve speciálním pedagogickém centru. V případě, že je diagnostikována vývojová porucha učení, je na žádost zákonných zástupců žáka vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s žákem v průběhu školního roku pracuje.

Každý týden probíhá na prvním stupni ve 2.-5. třídě jedna vyučovací hodina pravidelné nápravy v tzv. TIP – třídě individuální péče – v rámci výuky českého jazyka.

Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných

Zařazení  nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Ke zvýšení motivace pro tyto žáky používáme systém soutěží, kvízů a úkolů k rozšiřování základního učiva především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte.

Hodnocení žáků

1. Jsme otevření k žákům i rodičům, stanovujeme a vysvětlujeme jasná kritéria pro hodnocení.

2. Umožňujeme žákům účast na hodnotícím procesu.

3. Hodnotíme individuální pokrok, používáme zpětnou vazbu, pracujeme s chybou

4. V jednom dni nesmí docházet ke kumulaci větších písemných prací.

5. Známka z vyučovacího předmětu nezahrnuje hodnocení žákova chování.

6. Učitelé uplatňují efektivní způsoby zjišťování vědomostí a dovedností žáků. Uplatňujeme pozorování zejména při plnění úkolů, kdy mají žáci mnoho příležitostí k prokázání svých znalostí a dovedností, při interakci s ostatními, používáme testy, žáci vypracovávají práce na dané téma.

7. Žák musí předem vědět, jaké dovednosti, schopnosti a znalosti od něj budou požadovány

8. Žák je se svým hodnocením seznamován v co nejkratší možné době od hodnoceného výkonu. S žáky je vždy proveden rozbor práce, jsou seznámeni se správným řešením, systémem bodového hodnocení a dalšími kritérii. Žákům je umožněno do opravené práce nahlédnout, případně je práce zaslána k nahlédnutí rodičům.

9. Učitel informuje zákonného zástupce tak, aby záznamy v co nejkratší lhůtě zobrazily případné výrazné zhoršení a aby zákonný zástupce žáka mohl ze záznamů usuzovat na závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení

10. Známky se zapisují průběžně; při zápisu se konkretizuje forma a obsah prověřovaného učiva.

Slovní hodnocení

V 1. a 2. ročníku používáme slovní hodnocení. V dalších ročnících vedle hodnocení známkou píše třídní učitel jednou za rok tzv. Psaníčka.

Psaníčko

Je to forma osobního dopisu, ve kterém vyjadřuje a formuluje svůj vztah, postoj k žákovi a názor na něj. Chválí, oceňuje, povzbuzuje, případně kriticky a motivačně reflektuje sociální a osobnostní růst žáka. Psaníčka obsahují také doporučení i výzvu k sebereflexi.

Žolík

Žák na 2. stupni má právo před zjišťováním znalostí využít tzv. žolíka, tzn. že může odmítnout prověření učiva (test, písemnou práci, zkoušení) v daném předmětu jednou za pololetí, resp. že předem oznámí učiteli, že tato konkrétní práce nebude pro něj klasifikovaná.

Testování

Každoročně nás zajímá kvalita výstupů znalostí našich žáků. Měříme ji pomocí celorepublikových testů, ve kterých se dlouhodobě zejména na 1. stupni umísťujeme vysoko nad celostátním průměrem. Používáme testy

KALIBRO – účastní se žáci 5. a 7. ročníků – tradiční testy v oborech matematika, český jazyk, humanitní a přírodovědný základ

SCIO – účastní se žáci 9. ročníků – matematika, český jazyk a obecně studijní předpoklady

CERMAT- účastní se žáci 5. a 9. ročníků – matematické dovednosti, dovednosti v českém

jazyce a obecné dovednosti

Všechny testy jsou zpracovány a vyhodnoceny příslušnými centry. Žáci vždy obdrží výsledky svých prací i s porovnáním výsledků s průměrnými výsledky žáků všech zúčastněných škol v ČR i analýzu jejich vlastních výsledků. Výhody testů jsou jejich nezávislost, měřitelnost s velkou částí populace a zpravidla dobře zpracované výsledky za jednotlivce a celou školu. Tyto testy však obtížně posoudí individuální pokrok žáka. Na financování testování se spolupodílí SRPŠ.

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova je jedním z našich průřezových témat. Učivem tohoto tématu se stává žák sám. Vedení žáků k porozumění sobě samému a druhým, přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů, pomáhá k utváření pozitivního vztahu k sobě samému i k druhým, utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci a vede k uvědomování si životních hodnot. Na škole zařazujeme OSV do vyučování každé vzdělávací oblasti a dále k rozvoji OSV přispívají další akce jako adaptační pobyty pro žáky 6. ročníků, školní bivaky, třídní výlety, Učení v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy, Řetězové provádění aj.

Volitelné předměty

Od 7. ročníku si žáci vybírají z jednoho nebo dvou volitelných předmětů s tříhodinovou týdenní dotací, kterými se profiluje jejich budoucí profesní orientace nebo se zdokonalují ve svých předmětech, které pokládají za důležité nebo oblíbené. Kromě obvyklých předmětů jako konverzace v cizím jazyce, informatiky a přírodovědných praktik nabízíme pravidelně základy technického kreslení a technické práce, dále hru na kytaru a šití.

Klub mladého čtenáře

Žáci školy si mohou objednávat tituly v edici KMČ, která poskytuje kvalitní a cenově zvýhodněné knihy. Z této edice také pořizujeme soubory četby.

Absolventské práce

Žáci 9. ročníků zpracovávaní „vědeckou“ práci na zvolené téma, která má předepsané parametry. Může obsahovat přílohy – fotografie, obrázky, grafy, tabulky. Práci obhajují před komisí, na obhajobu jsou zváni rodiče. Žáci se učí samostatně a systematicky získávat, zpracovávat a vyhodnocovat informace a činit z nic závěry. Rozvíjí se jejich komunikační, sociální dovednosti, učí se prezentovat svoji práci.

TRADICE A RITUÁLY ŠKOLY

Školní rituály

Každá dlouhodoběji fungující společnost si vytváří vlastní rituály pro potřeby jistoty a sounáležitosti. Zejména děti vyžadují opakování známých činností, které je pak ukotvují a upevňují vztah ke spolužákům a k učitelům. Rituály mají souvislost s životem školy a někdy kopírují lidové zvyky. Mezi nejvýznamnější z nich patří kromě slavnostního zahájení školního roku Škola plná andělů (mikulášská nadílka), vánoční Setkání při svíčkách, jarní vynášení Smrtky, velikonoční zvyky, Poslední zvonění deváťáků a Slavnostní vyřazení žáků školy.

Setkání se zajímavými osobnostmi

Pravidelně umožňujeme žákům, aby se i na půdě školy potkávali se současníky, kteří něco dokázali a mají žákům co nabídnout a čím je oslovit, protože vzory potřebují zejména žáci. Zatím jsme měli na besedě sportovce Pavla Bednáře, mistra světa v rychlostní kanoistice, krasojezdkyni Martinu Štěpánkovou, mistryni světa, mistra světa v kulturistice Petra Vaniše, polárníka Miroslava Jakeše, který jako první Čech přešel Grónsko, malířky a ilustrátorky Zdeňku Krejčovou a Inku Delévovou, archeologa Martina Dvořáka, jednoho z předních českých egyptologů, režiséra animovaných filmů Aurela Klimta, autora Fimfára, režisérku Helenu Třeštíkovou, dokumentaristku a exministryni kultury ČR, výškařku Danu Bártovou, držitelku světového rekordu, mistra světa v kanoistice Jana Břečku, internacionála Václava Maška, účastníka MS v Chile 1962.

Školní bivaky

Bivaky (přespání) patří mezi typické socializační a osobnostní aktivity školy. Žáci spolu s třídním učitelem tráví odpoledne, večer a ráno ve škole. Nabízíme žákům prostor ke vzájemnému poznání v jiných aktivitách, které pro ně třídní učitel připraví, než pouze ve školní hodině. Součástí bivaků jsou diskotéky, společné vaření, výtvarné, sportovní nebo poznávací aktivity (hvězdárna).

PROJEKTY

Projekty

Jednou do roka nabízíme žákům výuku v několikadenním celoškolním projektu, který má jedno nosné téma. Projekty mají různé formy prezentace, kterým předchází získávání, třídění a hodnocení informací. Žáci vycházejí do ulic, knihoven, muzeí, úřadů, a jiných institucí, připravují a zpracovávají ankety, hovoří s pamětníky, vyhledají exponáty, vizualizují výstupy, vytváří grafy. U těchto projektů se často využívá prvek vnitřního prožitku, který je v klasické výuce těžko dosažitelný. Využíváme tedy prvek vnitřní motivace k efektivnějšímu učení a porozumění. Projekty nevnímáme jako ztrátu času, ale jako jedinečnou příležitost sociálně, odborně a komunikačně připravit žáky na reálný život.

Kromě celoškolního projektu se realizuje řada ročníkových nebo oborových projektů.

CHARITATIVNÍ AKCE

Charitativní akce – Adopce na dálku, Srdíčkový den

Jsme zapojeni do Adopce na dálku, organizujeme Srdíčkové dni nadace Život dětem, podílíme na jiných charitativních akcích, jejichž existenci si vynutí mimořádné události (organizování pomoci zničeným Tatrám, oblastí postiženými povodněmi, vlnou tsunami). Naši žáci umí a touží „dělat dobré skutky“. Jsme také od toho, abychom formovali v dětech sociální cítění nejen pro vzbuzení soucitu, ale také pro schopnost přispět vlastními silami a prostředky potřebným.

VYBAVENÍ ŠKOLY

Odborné učebny a prostory školy

Mediatéka – velká učebna spojující funkce knihovny, studovny, učebny mediální výchovy, projektové učebny, učebny odborných předmětů s využitím interaktivní tabule a přednáškové místnosti. Je vybavena interaktivní tabulí, kopírovacím zařízením, skenerem, počítačem napojeným na internet, s tiskárnou, televizí a audio a videopřehrávačem. Nábytek je snadno přemístitelný a je přizpůsoben skupinovým pracím.

Učebna přírodovědných předmětů a laboratoř – učebna sloužící k výuce chemie, fyziky a přírodopisu (vybavená kromě jiného mikroskopem s kamerou) se samostatnou laboratoří vybavenou na fyzikálně chemické pokusy pro běžnou výuku nebo při volitelných předmětech přírodovědného zaměření.

Učebny jazyků – dvě učebny vybavené na výuku cizích jazyků

Učebna jazyků (počítačová) – učebna jazyků vybavená 14 pracovišti s PC napojenými na internet na výuku jazyků pomocí výukových programů

Pracovna informační techniky – počítačová učebna na výuku informatiky s 25 pracovišti s PC a dalším technickým zázemím.

Cvičná kuchyně – cvičná kuchyně vybavená třemi kompletními kuchyňskými linkami a stoly s možností prostírání a konzumací uvařených jídel. Součástí kuchyňky je 5 šicích strojů na výuku volitelného předmětu šití.

Učebna hudební výchovy – učebna určená k výuce hudební výchovy a nepovinného předmětu sborový zpěv, vybavena klavírem a audiopřehrávačem.

Keramická dílna – učebna sloužící k výuce výtvarné výchovy a kroužkům školního klubu a družiny.

Sauna – využívaná v hodinách tělesné výchovy, pro školní družinu, školní klub a pro individuální saunování skupin žáků.

Školní družina – samostatná učebna sloužící pro jedno oddělení školní družiny – vždy pro nejmladší žáky.

Školní dílna – učebna sloužící k výuce pracovních činností a k volitelnému předmětu technické práce.

Školní klub – dvě spojené učebny, ve kterých mají zázemí žáci přihlášení do školního klubu. Je vybaven stolem na stolní tenis, stolním fotbalem, velkým kulečníkem, elektronickými šipkami, dvěma počítači napojenými na internet, stoly se židlemi a odpočinkovým nábytkem. Jeho součástí je školní bufet. Slouží pro trávení volného času žáků

Školní hřiště

Jedenou z nejvíce využívaných prostor školy je univerzální relaxační plocha s umělým povrchem vybavená basketbalovými koši, florbalovými brankami a stavitelnou sítí na volejbal, nohejbal nebo badminton. Využívá se zejména o přestávkách, v době obědové přestávky a odpoledne v činnosti školní družiny, klubu nebo k individuální sportovní relaxaci.

Školní sauna

Saunu v prostorách školy využíváme v hodinách tělesné výchovy, pro školní družinu, školní klub a pro individuální saunování skupin žáků.

VOLNÝ ČAS ANEB KDYŽ SKONČÍ VYUČOVÁNÍ

Pěvecký sbor Zábojáček

V roce 1995 jsme ve spolupráci se Základní uměleckou školou Sedlčany založili dětský pěvecký sbor Zábojáček. Název sboru je odvozen od smíšeného pěveckého sboru Záboj, jehož počátky sahají v Sedlčanech až k roku 1861. Sbor pracuje ve 2 odděleních. Přípravný navštěvují ponejvíce žáci od prvních tříd, a pokud se jejich hlasové schopnosti a dovednosti dobře rozvíjejí, postupují pak do vyššího oddělení. V repertoáru tohoto seskupení nalezneme hlavně úpravy lidových písní, a to nejen českých, dále skladby současných autorů, např. Pavla Jurkoviče. Právě ten je autorem balady o Svaté Dorotě a vánoční hry Sem, sem, sem pastýři, které sbor nejen zpíval, ale i dramaticky zpracoval . Do repertoáru si zařazujeme i písně z populárnějších žánrů nebo oblíbené písně autorů Uhlíře – Šípa.

Každoročně představí Zábojáček svůj program na Sedlčanské voničce, na vánočním koncertě v kulturním domě a na příležitostných akcích v sedlčanském regionu. Sbor dlouhodobě vede

sbormistryně Vladimíra Severová, ředitelka ZUŠ Sedlčany.

Školní družina

O činnost tří oddělení školní družiny je vždy dlouhodobý zájem. Smysluplné trávení volnočasových aktivit, řízená relaxace, sportovní vyžití nejen na školním hřišti, společné akce např. drakiáda, koloběžkiáda, diskotéky, výlety po vlasti, pracovní večery spojené se školním bivakem, využití počítačů, organizace mimořádných akcí ve dnech volna, výlety na kolech i řízená příprava na vyučování patří k pravidelným a oblíbeným činnostem pro přihlášené žáky. K družinové pohodě přispívá i ochota a vstřícnost vychovatelek.

Školní klub (kroužky)

Během let se nabídka kroužků školního klubu obměňuje, některé zájmové skupiny jsou stálicemi, jiné se tvoří, o jiné přestává být zájem. Snažíme se nejen vyjít vstříc, ale také směřovat žáky a aktivnímu a smysluplnému trávení volného času. S vedením kroužků pomáhají učitelé, ale také rodiče, prarodiče nebo jiní zájemci, dokonce už i naši bývalí žáci.

Nabízeli jsme nebo nabízíme tyto kroužky – angličtina, francouzština, němčina, počítače, sportovní hry, šikovné ruce, paličkování, florbal, volejbal, keramika, klub Brambůrek, radiokroužek, pěvecký sbor Zábojáček, dramatický, včelařský, vitráže.

„Volný“ školní klub

Z průzkumu situace a potřeb dětí vyplynula naléhavost vytvoření možnosti konstruktivního trávení volného času pro děti, které se nechtějí soustavně věnovat nějaké zájmové činnosti. Školní klub je určen pro žáky 5.-9. tříd naší školy, vychází z charakteristiky této věkové skupiny, zejména větší samostatnosti a nabízí vyhraněnější a specializovanější činnosti. Pracuje na principu dobrovolnosti. Žáci mohou kdykoli přijít a odejít (příchody a odchody se evidují), mohou se podle svého zájmu zúčastnit některé činnosti nebo hry, sami ji zorganizovat, nebo si jen tak povídat a dívat se. Klub je navíc místem setkávání žáků různých ročníků a umožňuje neformální, a proto velmi účinné pedagogické působení. Naší snahou je poskytnout dětem příjemné, harmonické a podnětné prostředí mimo školní vyučování.

K dispozici jsou zde stolní tenis, stolní fotbal, elektronické šipky, stiga hokej, sportovní náčiní, diabolo, společenské stolní hry, výtvarný materiál, počítač, CD a DVD přehrávač, časopisy a encyklopedie.

Letní tábor

„Třešničkou na dortu“ práce školní družiny je letní týdenní tábor ve Zvíroticích. Tábor vždy provází nosné téma a pro 40 žáků bývá jedním z vrcholů prázdnin.

INFORMAČNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Priorita školy – komunikační technologie, psaní na klávesnici všemi deseti

Informační výuka a následná počítačová gramotnost je založena také na smysluplném využívání počítačů ve výuce – nejen při hodinách informatiky. Žáci si osvojují základy práce s počítačem již na 1. stupni. V šestém ročníku se tyto dovednosti rozvíjejí o základy práce s textem, základy programování (v přátelském rozhraní programu Baltík, popř. Karel) a psaní všemi deseti. Tuto dovednost se studenti zpravidla učí až na středních školách. Na druhém stupni jsou žáci vedeni k využití informačních a komunikačních možností internetu (www, e-mail, skype, …), zároveň se učí bezpečnému chování při práci v počítačové síti. Obsahem volitelných předmětů je zdokonalení práce s textovým a tabulkovým editorem, tvorba prezentací, počítačová grafika a základy tvorby internetových stránek.

Na škole se vyučuje ve dvou učebnách informatiky, každá třída stejně jako kabinet je vybavena počítačem připojeným na internet. Kromě toho jsou počítače ve stanovené hodiny volně přístupné v učebně informatiky. Mediatéka i školní klub a družina jsou také připojeny na počítačovou síť.

Volný internet

Skoro v každé kmenové třídě a na třech dalších volných přístupových bodech mohou žáci pracovat na internetu i mimo samotných vyučovacích hodin. Systém je nastaven tak, že žáci nemají přístup na stránky propagující sex nebo násilí.

CIZÍ JAZYKY

Priorita školy – jazyková

Jedním ze základů poznání okolního světa a z něho pramenící předpoklady pro kvalitní profesní uplatnění je kromě jiného jazyková komunikace a počítačová gramotnost. Výuce jazyků věnujeme dlouhodobou pozornost. S cizím jazykem – angličtinou – začínáme ve 2. ročníku a od 4. – 9. ročníku jí věnujeme 4 hodiny týdně. V 8. a 9. ročníku nabízíme v rámci volitelných předmětů 2 hodiny konverzace, od 7. do 9. ročníku si žáci mohou vybrat druhý cizí jazyk – němčinu po 2 hodinách týdně. V kroužcích školního klubu nabízíme pro prvňáčky angličtinu, pro žáky 2. stupně francouzštinu, němčinu a ruštinu.

UČÍME SE NEJEN VE ŠKOLE

Přijímačkový kurz

Pro žáky 9. tříd připravujeme každý rok týdenní přijímačkový kurz, který se koná týden před přijímacími zkouškami. Navštěvují ho zájemci z řad 9. tříd, kteří splnili podmínky pro účast. Těmi je pravidelná příprava na přijímačky, kterou vedou učitelé zejména českého jazyka a matematiky. Absolventi kurzu mají takřka 100% úspěšnost při přijímacích zkouškách. Kurz slouží hlavně k prohloubení a opakování učiva, jeho součástí je řada testů, jejichž obdoba se dá u přijímacích zkoušek očekávat.

Učení v přírodě

Každý rok začátkem června vyjíždí žáci 1. a 2. stupně na čtyřdenní Učení v přírodě. Jedná se o výuku v přírodním prostředí s důrazem na využití místních podmínek. S Učením v přírodě je spojeno mnoho pravidelných aktivit – slavnostní táborové ohně, fotbal s učiteli, bobříky odvahy, diskotéky, plavby na pramicích, kulturní představení. Každým Učení v přírodě prolíná jedno hlavní téma, na jehož základě se odvíjejí další aktivity nebo projekty. Kromě dalších dovedností si mladší žáci upevňují např. samostatnost a prožívají trochu dobrodružství i romantiky.

Adaptační kurz

Adaptační kurz je seznamovací pobyt žáků 6. tříd, který se koná každoročně první týden v září. Trvá tři dny a probíhá mimo školu v přírodním areálu na Častoboři.

Cílem pobytu je především odstranit bariéry či obavy z postupu z prvního na druhý stupeň, seznámit se s třídním učitelem, novými spolužáky a výchovným poradcem. Na kurzu se nastavují pravidla komunikace a společného soužití včetně respektování pravidel a kultury školy.

Sportovní kurz

Sportovní kurz pořádáme pro žáky 9. ročníků současně s Učením v přírodě. Kurz zajišťují dva učitelé TV a dva instruktoři. Náplň kurzu je atraktivní – cyklistika, jízda na kánoi, střelba, plavání, základy slaňování, sportovní hry (fotbal, nohejbal, volejbal…). Součástí je tradiční fotbalové utkání mezi učiteli a žáky. Kurz je ukončen závodem – triatlonem nebo duatlonem v areálu Častoboře.

Exkurze, výlety

Při vzdělávání mimo budovu školy a při poznávání zajímavých lokalit nebo různorodých pracovních prostředí obohacujeme poznání žáků z hlediska sociálního, odborného, vlastivědného a národního.

Plavání a lyžařské kurzy

Výuku plavání organizujeme jako povinnou ve 2. a 3. ročníku školní docházky. Podle přání rodičů ji rozšiřujeme i do 4. ročníku. Lyžařské kurzy zajišťují tři instruktoři a jeden zdravotník a organizujeme je v 7. ročníku. Žáci na nich získají základní dovednosti nebo rozvíjí své schopností v běhu na lyžích, sjezdovém lyžování a snowboardingu. Kurz je tradičně zakončen závodem ve slalomu a v běžeckém sprintu. Kurz je doplněn o přednášky z lyžařských disciplín – mazání lyží, zdravovědy a první pomoci, výstroje a výzbroje, besedami s pracovníky Horské služby.

Ozdravné pobyty na horách

Pobyty na horách pořádáme pro třídní kolektivy 1. i 2. stupně v zimní období, kde kromě základů lyžování nebo jeho zdokonalovaní realizujeme oblíbené socializační i relaxační aktivity.

Výměnné pobyty žáků

Rozvoj jazykové komunikace, poznání jiných kulturních a sociálních prostředí jsou hlavním přínosem výměnných pobytů žáků. Organizujeme je pro nejstarší žáky ve spolupráci s partnerskými školami (Rakousko, Holandsko).

Řetězové provádění

Rozvoj komunikačních schopností, rozvoj vnímání, možnost zažít si prožitek, rozšíření poznání a znalostí v reálném prostředí zprostředkovávají pravidelné aktivity, které nabízíme po konání přijímacího řízení většinou nejstarším žákům.

Při Řetězovém provádění tráví skupina žáků sedm dní na zámku ve Vrchotových Janovicích, kde se nejdříve připravují na provádění a pak pracují jako průvodci. Pobytem hlavně prolínají akce zážitkové pedagogiky zaměřené zejména na osobnost Sidonie Nádherné, doplňují ho výtvarné aktivity i práce v parku.

Toulky Prahou

Toulky Prahou je dvoudenní poznávání nejznámějších pražských památek, při kterém žáci přebírají role průvodců. Seznamují ostatní s historií, autorem, výtvarným stylem, případně pověstí konkrétní památky. Součástí Toulek je návštěva obecně neznámých míst i večerního kulturního představení.

Klub mladého diváka

Tato zájmová aktivita je určena pro žáky 8. a 9. ročníků. Umožňuje jim během školního roku navštívit čtyři divadelní představení v pražských divadlech, jejichž výběr můžeme částečně ovlivňovat. Žáci se učí vnímat dramatické umění, získávají přehled o pražských divadelních scénách a důraz klademe jak na společenské oblečení, tak na základy společenského chování.

KLIMA ŠKOLY

Bezpečné prostředí

Bezpečné prostředí je základním předpokladem školního úspěchu. Na škole neexistuje autoritativní ponižování žáků. Pokud se vyskytnou jakékoli druhy násilí mezi žáky, okamžitě záležitost šetříme, otevřeně o ní informujeme a případně postihujeme viníky. Naší snahou ale je těmto jevům předcházet – otevřenou komunikací, partnerskými vztahy a institucionalizovanými orgány (školní parlament), nebo speciálně připravenými programy.

Výchova volností, výchova řádem

Lidská osobnost se může plně rozvíjet pouze ve svobodném prostředí. Vytváříme takovou příznivou atmosféru života školy, kterou pouze v nezbytně nutné míře ovlivňujeme příkazy a zákazy. Klademe neustálý důraz na vnitřní prožití nutnosti ze svobodné vlastní vůle zachovávat řád.

Liberální klima školy neznamená chaos. Přestože je škola řízena na demokratických principech s vnitřní hierarchií a přehlednými kompetencemi, vyžadujeme dodržování jasných Pravidel chování žáků k sobě navzájem a k učitelům, která jsou součástí Školního řádu. Pokud dochází k jeho porušování, co nejrychleji situaci řeší učitel s třídním učitelem a výchovným poradcem, případně s ředitelem školy. Rodiče jsou neprodleně informováni a podílejí se na nápravě, využíváme při nich přijatá Kázeňská opatření.

Podnětné prostředí

Žákovy vjemy a iniciativu stimulujeme v estetickém prostředí. Myšlenkově je pobízíme účastí v soutěžích, testováním. Zájem o obory nebo děje podporujeme pořádáním speciálních exkurzí, výletů a návštěv různých institucí.

Dlouhodobě vyváříme pocit sounáležitosti se školou, snažíme se vytvářet partnerské vztahy, které napomůžou žákům v řešení jeho možných výchovných nebo vzdělávacích problémů. Snáze se pak otevřeně komunikuje s vyučujícím. Vytváříme pocit hrdosti na školu (školní trika, školní legitimace, vlajka školy, kalendáře, školní bivaky).

Otevřená škola

Nejen deklarujeme, ale také uskutečňujeme princip otevřené školy. Rodiče mohou po vzájemné domluvě s učitelem navštívit výuku nebo se s učitelem setkat a řešit žákovy problémy bez ohledu na datum třídních schůzek nebo konzultačního dne. Pro rodiče jsme organizovali nebo organizujeme vzdělávací i volnočasové aktivity a kurzy – kurz keramiky, kurz kresby a malby, kurz základů práce s počítačem, semináře s logopedem, odborníky ze Střediska výchovné péče, Pedagogicko psychologické poradny. Rodiče se zúčastňují Setkání se zajímavými osobnostmi. Zároveň velmi rádi využíváme nabídek rodičů na vedení kroužků školního klubu, na pomoc při dozorech na školních výletech nebo ozdravných pobytech na horách či na organizaci různých besed nebo exkurzí.

Školní parlament

Členy školního parlamentu tvoří dva zástupci z každé třídy ze 4. – 9. ročníku, kteří prošli demokratickou volbou. Jednou měsíčně se parlament schází s vedením školy. Řídí se Zákoníkem školního parlamentu, který parlamentáři vytvořili a přijali. Žáci řídí schůzi, píší zápis a zejména předkládají vedení školy návrhy a podněty. Parlamentáři pak organizují některé školní akce, které také vyhodnocují (sběr, soutěže). Zpravidla jednou do roka se koná Výjezdní zasedání školního parlamentu, které má za úkol v jiném prostředí zpracovávat např. výsledky anket a dotazníků, případně připravovat další akce.

ORGANIZUJEME

Borec a Skokan Sedlčan

Tyto dvě soutěže pořádáme každý rok v prosinci pro žáky 4. – 9. tříd ze sedlčanských a okolních škol. Soutěžící jsou rozděleni do 3 věkových kategorií (4.-5. tř., 6.-7. tř., 8.-9. tř.), v každé kategorii se může zúčastnit maximálně 5 reprezentantů jedné školy. V soutěži Skokan Sedlčan se žákům měří počet snožných přeskoků přes švihadlo za 1 minutu. V soutěži Borec Sedlčan žáci zápolí v trojboji složeném z člunkového běhu, Jacíkova testu (lehy – stoje) a hodu plným míčem obouruč. Výkony jsou závodníkům převedeny na body a jejich součet rozhoduje o pořadí. Žáci prokazují svou rychlostní vytrvalost, obratnost i sílu.

Florbalový turnaj

Nejstarší žákovský florbalový turnaj na Sedlčansku se koná vždy na jaře. Zúčastňují se ho žáci 2. stupně škol ze Sedlčan i okolí. Na rozdíl od většiny ostatních florbalových soutěží se hráči utkávají v tzv. malém florbalu, školní modifikaci této hry se čtyřmi hráči v poli a bez brankáře. Pojetí turnaje dává prostor i mladším žákům, kteří se vždy nedostanou do nominací pro „A“ týmy škol v jiných florbalových soutěžích. Vítěz si odnáší tradiční dort s logem turnaje.

Carmina

Carmina je soutěžní přehlídka v recitaci básní určená pro žáky druhého stupně. Každoročně se jí zúčastní asi osm škol z okolí, v nichž se zpravidla uskuteční třídní a školní kola soutěže. Carmina posiluje spolupráci s Městskou knihovnou – vedoucí knihovny předsedá porotě, vítězové se zúčastňují přehlídky poezie, kterou pořádá Městská knihovna. Žáci získávají hlubší vztah k poezii, k četbě vůbec (soutěžící na prvních místech obdrží hodnotnou knihu), učí se vystupovat před publikem, mohou se srovnávat s žáky jiných škol.


RODIČE JSOU PARTNEŘI

Informovanost

Základní filozofií spolupráce učitelů a rodičů naší školy je vzájemná informovanost. Jedině tak lze předejít zbytečným chybám ve vztahu k výchově a vzdělání žáka. S podporou školského zákona od rodičů očekáváme sdělení takových skutečností, která mohou mít dopad na jeho práci ve škole. Nemusí se vždy jednat pouze o zdravotní problémy. Zároveň rodičům garantujeme, že informace o skutečnostech, které vycházejí z žákova chování a výuky a které se mohou stát komplikací v jeho dalším vývoji, neprodleně rodičům oznamujeme. Nenecháváme si tyto informace pro sebe a nedoufáme, že se sami vyřeší.

Partnerská komunikace

Partnerská komunikace je předpokladem vzájemného přijetí sdělovaných informací o žákovi. S rodiči komunikujme taktně, ale otevřeně. Máme stejný cíl – dobrý a zdravý vývoj žáka ve vzdělávání i výchově.

Rodičovské schůzky TRIO rodiče – učitel – žák

Minimálně dvakrát do roka se konají třídní schůzky; první schůzka se děje za účasti mluvčích tříd ve školním parlamentu.

Druhá schůzka ve třetím čtvrtletí má podobu schůzky TRIO. Toto setkání učitele, žáka a rodiče je velmi efektivní forma schůzek. Otevřeně na základě pravidel partnerských vztahů si učitelé a rodiče vyměňují názory a informace k jednotlivým žákům. V intimnějším prostředí schůzky se snáze vyjadřují vlastní stanoviska, přání a postřehy. Rodiče s dětmi se dostavují na základě předem odsouhlaseného časového harmonogramu.

Konzultační den

V termínu blízkém termínu TRIO schůzek vyhlašujeme ještě KONZULTAČNÍ DEN, při kterém se schází rodiče s vyučujícími jednotlivých předmětů.

Společné akce

Příprava, organizace a prožití společných akcí na půdě školy nebo při volných aktivitách mimo školní budovu umožňují vzájemné poznání mezi rodiči a učiteli a zároveň slouží ke společnému relaxačnímu strávení volného času. Při těchto akcích také častěji dochází k neformální výměně názorů. Mezi tyto akce patří například atletická rodinná soutěž Rodinné klání, Zahradní slavnost, Slavnostní vyřazení žáků, Setkání při svíčkách a koledě, Drakiáda, Ples školy, Setkání se zajímavými osobnostmi, semináře, přednášky a kurzy.

Sdružení rodičů a přátel školy

SRPŠ je nejen distributorem peněz z příspěvků na pomoc pokrytí každoročních školních akcí, ale také významným zdrojem dalších peněz plynoucích zejména z organizování plesu SRPŠ. Ze zisku z deseti ročníků školních plesů se postavila školní sauna, spolufinancovala se výstavba školního hřiště, zaplatily se komplety na výuku běžkování při lyžařských kurzech nebo ozdravných pobytech na horách. Z výtěžků se dále pomohla vybavit učebna informatiky a v neposlední řadě se spolufinacovalo vybavení školního klubu.

NEJEN LÁSKA PROCHÁZÍ ŽALUDKEM

Bufet

Bufet je propojen se školním klubem. Děti zde mají možnost během dne v klidu posedět a občerstvit se v hezkém prostředí. Nabídka je pestrá – čerstvé pečivo, obložená houska, párek v rohlíku, ovoce, jogurty, sušenky, cukrovinky, různé nápoje. Odpoledne místnost slouží ke hrám a přípravě na vyučování.

Školní kuchyně

Oběd ve školní jídelně patří mezi okamžiky dne, na který se všichni těší. Žáci si vybírají objednávkovým systémem ze dvou jídel. Polévky s hlavním jídlem bývají pravidelně doplněny mléčnými krémy, ovocnými nebo zeleninovými saláty, ovocem, koláči nebo tyčinkami zdravé výživy. V případě školních akcí mimo školu (Adaptační kurz, Učení v přírodě, letní tábor) pro nás kuchařky vaří, pobyt tak vychází pro žáky mnohem levněji. Stejně tak se v kuchyni vaří jídla k doplnění školních projektů např. projekt Evropská unie.

PRO UČITELE

Osobnostní růst – oborové, pedagogické vzdělávaní a jazykové vzdělávání

Učitelé naší školy se mohou vzdělávat podle priorit daných Plánem vzdělávání. Podporujeme vzdělávání sborovny jako celku na výjezdních seminářích, na akcích konaných ve škole nebo individuální semináře ve vzdělávacích střediscích. Učitelé využívají pravidelně dokupovanou a obměňovanou odbornou literaturu a aktualizace metodických materiálů.

Zkušenosti vzájemných hospitací

K lepšímu poznání žáků, návaznosti jednotlivých vzdělávacích etap i obohacení vlastní praxe z nápadů a činností kolegů slouží vzájemné hospitace učitelů.

Tvořivé a příjemné pracovní klima

Ze SWOT analýzy organizace kromě jiného vyplynulo sdílení existence tvořivého a příjemného pracovního klimatu pro pedagogické pracovníky. Faktor spokojenosti je prvním předpokladem k úspěšné práci se žáky. Přispívají k němu i společné aktivity učitelů nejen v oblasti profesionálního života.


Virtuální prohlídka školy


9.5.
McDonald´s Cup
8.5.
Den vítězství
7.5.
Pohár rozhlasu 6-9 chlapci
6.5.
Pohár rozhlasu 6-9 dívky
3.5.
2.stupeň focení
2.5.
1.stupeň focení
1.5.
Svátek práce
30.4.
ŠD čarodějnické odpoledne
30.4.
9.B rodičovská kavárna
30.4.
3.AB - KDJS "Tom"
29.4.
Den tance na Propojce
22.-26.4.
Anglický týden 7+8
26.4.
6.ročník výstava Příbram
25.4.
výbor SRPŠ 16:00
24.4.
den AP
24.4.
4.AB loutkové divadlo
24.4.
1.AB výlet Takonín
23.4.
Pedagogická rada
19.4.
Den Země
18.4.
Den Země
18.4.
2.A rodičovská kavárna
16.4.
6.ročník knihovna
16.4.
3.ročník plavání
16.4.
Srdíčkový den
15.4.
přijímačky SŠ - držíme palce!Naši partneři